Reglement

Algemene Voorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Om de camping te betreden, zijn materiaal op te stellen, of er te verblijven, moet men voorafgaand de toelating bekomen van de eigenaar of van zijn verantwoordelijke. Deze zal toezien op het korrekt onderhoud en properheid van de camping, alsook op het naleven van dit règlement.
De kampeerder verbindt zich ertoe dit reglement te aanvaarden en volledig na te leven.

Politieformaliteiten

Iedere kampeerder, die minstens éénmaal wil overnachten, is gehouden zijn identiteitsdocumenten aan de eigenaar of zijn verantwoordelijke voor te leggen. Hij moet tevens zijn naturistenvergunning( in orde met de zegel van het betreffende jaar) aan de eigenaar of zijn verantwoordelijke afgeven en de politieformaliteiten invullen.

Plaatsing

De tent of de caravan met bijhorend materieel moeten geplaatst worden op de aangewezen plaats en volgens de richtlijnen van de eigenaar of zijn verantwoordelijke.
Onthaalbureau( open van 8.30u. tot 19u.)
Op het onthaalbureau kan men terecht voor alle inlichtingen betreffende de verschillende diensten, die aangeboden worden op het terrein, de aankoopmogelijkheden in voeding, de sportvoorzieningen, de toeristische bezienswaardigheden in de streek en alle nuttige adressen.
Een boek en-of een brievenbus zijn ter beschikking om eventuele klachten in te schrijven of te deponeren.
De klachten worden slechts aanvaard als deze datum en handtekening vermelden en als ze verband houden met relatief recente feiten.

Betaling

De verblijfskosten worden verrekend in het onthaalbureau volgens de verbleven nachten vanaf de aankomstdag tot de vertrekdag om 12.00 uur. De prijslijst wordt uitgehangen aan de ingang en in het onthaalbureau.
De kampeerders worden verzocht hun verblijfskosten te vereffenen de dag voor het vertrek.

Geluidsoverlast en nachtrust

van 22u. tot 7u. is stilte aanbevolen
Uitzonderingen op deze regel worden door de eigenaar of zijn verantwoordelijke toegestaan ter gelegenheid van bepaalde aktiviteiten.
De kampeerders worden verzocht elk lawaai te vermijden dat storend kan zijn voor de buren. Iedere geluidsinstallatie moet zodanig afgesteld zijn, dat ze de omwonenden niet kan storen.
Autodeuren en -koffers moeten met de nodige zachtheid gesloten worden.

Dieren

Honden en andere huisdieren mogen nooit vrij rondlopen.
Ze mogen nooit alleen worden achtergelaten op de camping, zelfs al zijn ze opgesloten.
De eigenaar is steeds burgerlijk aansprakelijk voor zijn dieren.

Bezoekers

Bezoekers worden aanvaard op het terrein mits voorafgaande toelating door de eigenaar of zijn verantwoordelijke. Ze staan onder de toezicht en verantwoordelijkheid van de kampeerders, die ze ontvangen.
Aan de kampeerder kan een toeslag worden gevraagd voor zover zijn bezoekers gebruik maken van de faciliteiten en -of installaties van de camping.
Deze toeslag staat vermeld op de prijslijst aan de ingang of in het onthaalbureau.
De toegang tot het terrein is verboden voor de voertuigen van de bezoekers.

Verplaatsing en parkeren van voertuigen

Het verplaatsen van voertuigen is verboden tussen 22u. en 7u.
Op het terrein is een maximale snelheid van 10km/u geldig.
Enkel de voertuigen van de kampeerders worden toegelaten op het terrein.
Het parkeren van de voertuigen mag enkel gebeuren op plaatsen, waar het geen belemmering kan vormen voor het andere verkeer en voor het plaatsen van logies.
De kampeerders, die langs de meertjes staan, worden verzocht hun voertuigen langs de wegen te parkeren.

Respect van de voorzieningen

Iedere kampeerder is gehouden zo te handelen dat hij geen schade kan berokkenen wat betreft netheid, hygiene en uitzicht van de camping, alsook aan de installaties, o.a. het sanitair.
Glas en lege batterijen moeten in de daarvoor voorziene containers geworpen worden.
Afvalwater mag niet op grond of in de meren geloosd worden.
Afvalwater van caravans moet op de voorziene plaatsen geloosd worden.
Huisvuil, alle afval en papier moeten in de vuilniscontainers geworpen worden.Het wassen van kleren mag enkel gebeuren in de daarvoor voorziene wastafels. Het te drogen hangen van kleren moet discreet gebeuren en mag de omwonenden niet storen.
Beplanting en bloemen mogen niet beschadigd worden. De kampeerders mogen geen nagels in de bomen bevestigen, geen takken afbrekenen geen beplanting aanbrengen.
De standplaatsen mogen door de kampeerders niet afgebakend wordenen er mag niet gegraven worden.
Iedere schade, aangericht door de kampeerder, aan beplanting, omheining, aan het terrein of aan de installaties zal ten zijne laste worden verrekend.

Veiligheid

a) Brand
Elk vuur( vuurstapel of houtskoolvuur voor barbecue)en het gebruik van brandbare stoffen is absoluut verboden. Elk gasvuur moet in goede staat zijn en mag niet gebruikt worden in gevaarlijke toestanden.
In geval van brand, onmiddellijk de directie verwittigen.De brandblussers zijn ter beschikking in geval van nood.
In het onthaalbureau bevindt zich een verbanddoos voor eerste hulp.
b) Diefstal
De directie is verantwoordelijk voor de hen in het onthaalbureau toevertrouwde voorwerpen en heeft een algemene verplichting  van toezicht op het terrein. De kampeerder behoudt het toezicht op zijn eigen installatie en dient aan de eigenaar of zijn verantwoordelijke de aanwezigheid van ieder verdacht persoon te melden.
Ieder persoon, die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of een ander misdrijf, wordt onmiddellijk uit de camping gezet. Juridische vervolging kan ter aller tijd.
Hoewel het toezicht is verzekerd, dient de kampeerder alles in het werk te stellen voor het behoud van zijn materieel.

Spel

Geen enkel brutaal of storend spel, mag georganiseerd worden in de buurt van installaties of nabij het zwembad. Kinderen blijven steeds onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.
De vergaderzaal mag niet gebruikt worden voor rumoerige aktiviteiten.

Stalling voor caravans

Ongebruikt materieel mag op het terrein niet achtergelaten worden, behalve, mits toelating van de eigenaar of zijn verantwoordelijke, op de daarvoor aangeduide plaats.Een toeslag kan gevraagd worden voor de stalling. De prijs hiervoor staat aangeduid in het onthaalbureau.

Bijzondere voorwaarden

Gedrag

. Als het weer het toelaat, is naaktheid verplicht, vooral aan het zwembad.
. De kampeerders worden verzocht zich netjes te gedragen zowel op het terrein als erbuiten.
. Geen enkele vorm van voyeurisme, exhibitionisme of geen enkel stuitend gedrag tegenover
kinderen of volwassenen zal worden geduld.
De kampeerder die zich niet aan deze regel houdt wordt onmiddellijk buitengezet zonder dat beroep mogelijk is.
. Jagen op gelijk welk wild, op welke manier ook, is verboden.
. Sportvissen is mogelijk aan de meren van het terrein. De gevangen vis moet terug in het
meer worden gegooid. Er kan een toesalg gevraagd worden voor het vissen. De prijs
hiervoor staat aangeduid in het onthaalbureau.

Foto’s

Het is formeel verboden een groep of een persoon te fotograferen of te filmen zonder de toelating van die groep, die persoon of de ouders als het kinderen betreft.

Aanplakken

Dit reglement wordt aangeplakt aan de ingang van het terrein en aan het onthaalbureau. Op aanvraag kan de kampeerder er een kopie van krijgen.

Inbreuken op het reglement

Uitgenomen punt 3 van de bijzondere voorwaarden, die onmiddellijke buitenzetting tot gevolg hebben.
In het geval een kampeerder andere kampeerders stoort of dit reglement niet navolgt, kan de eigenaar of zijn verantwoordelijke de foutieve kampeerder hetzij mondeling, hetzij schriftelijk aanmanen zich opnieuw korrekt te gedragen.
In het geval van herhaalde of zware fouten, kan de eigenaar of zijn verantwoordelijke, mits voorafgaande aanmaning, het kontrakt met de kampeerder verbreken.
In geval van gerechtelijke vervolging kan de eigenaar of zijn verantwoordelijke beroep doen op de ordediensten.
logo logologo logo-naturisme 2009 © Tous droits réservés. Crédits: cybernetique.info, graphiste-webdesign.com, G